Rezultati poslovanja Skupine Podravka od januarja do junija 2017

Skupina Podravka je v prvem polletju ustvarila 1.951,2 milijona kun prihodkov od prodaje

Prihodki od prodaje Skupine Podravka v prvem polletju leta 2017 so znašali 1.951,2 milijona kun. Na gibanje skupnega prihodka od prodaje v Skupini Podravka, ki je 37,4 milijona kun nižji v primerjavi z istim obdobjem lani, je bistveno vplivala izguba prihodka poslovnega programa Pijače, ki je v prvem polletju 2016 znašal 37,2 milijona kun, ter izguba enkratnega prihodka poslovnega programa Mesni izdelki, ki je v istem obdobju prejšnje leto znašal 13,7 milijona kun, zaradi razpisa za dobavo blagovnih rezerv. Če izključimo omenjeni vpliv programov Pijače in Mesni izdelki, prihodki Skupine Podravka dosegajo rast v višini približno enega odstotka.

Skupina Podravka je v opazovanem obdobju ustvarila skoraj 70 odstotkov prihodkov od prodaje na tujih trgih. Ko gre za prihodek od prodaje po regijah, je treba omeniti, da je v regiji Evropa zabeležena rast prihodkov od prodaje v višini 4 odstotkov, v regiji Rusija in SND 8,7 odstotka ter v regiji Novi trgi 5,5 odstotka, medtem ko je regija Adria edina regija, ki je ustvarila nižje prihodke od prodaje v višini 4,7 odstotka.

Bruto dobiček v prvem polletju je 689,3 milijona kun, neto dobiček pa 24,8 milijona kun. Na zmanjšanje neto dobička so med drugim najbolj vplivali, večji stroški realiziranih opcijskih delnic glede na primerjalno obdobje (+9,3 milijona kun), višji stroški odpravnin glede na primerjalno obdobje (+22,4 milijona kun) in nižja dobičkonosnost Skupine Žito v primerjavi z istim obdobjem leto prej (-21 milijonov kun).

Ko gre za strateška poslovna področja Skupine Podravka, je program Prehrana ustvaril 1.544,4 milijona prihodkov od prodaje. Na nižjo raven prihodkov od prodaje so poleg že omenjenih negativnih vplivov programov Pijače in Mesni izdelki vplivala manjša naročila za zamrznjeno zelenjavo na trgu Rusije, motnje na trgih regije Adria zaradi izrednih okoliščin, ki so povezane z največjim kupcem, pritiski v programu Pekarstvo na slovenskem trgu in lanskoletne spremembe distributerja v zahodni Evropi, ki je še v postopku prevzemanja prodajnega kanala. Poslovno področje Farmacevtika je ustvarilo 406,8 milijona kun, kar predstavlja rast v višini 7,3 odstotke glede na primerjalno obdobje lani. Na omenjeno rast prodaje so najbolj vplivale lastne blagovne znamke, ki so ustvarile rast prihodkov v višini 8,3 odstotka.

Povprečna dnevna cena delnice Podravke v tem obdobju je bila 12,4 odstotka višja glede na primerjalno obdobje, istočasno pa je prišlo tudi do rasti povprečnega dnevnega števila transakcij, količin in dnevnega prometa.