Pravilnik sodelovanja v nagradni igri »MOJSTRI DOMAČE KUHINJE«

Pravilnik sodelovanja v nagradni igri »MOJSTRI DOMAČE KUHINJE«

ORGANIZATOR

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Mojstri domače kuhinje«, katere organizator je družba Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5539064000 ID za DDV: SI27079457 (v nadaljevanju Organizator oz. Podravka), ki poteka v sodelovanju z Lidl Slovenija. Odgovornost za nagradno igro je izključno na Organizatorju.

Pravila nagradne igre bodo objavljena na internetnem naslovu www.podravka.si ter na www.lidl.si.

NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov blagovnih znamk v lasti podjetja Podravka d.o.o. in Žito d.o.o., ki so navedeni v 4. členu tega pravilnika.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja od 10.10.2022  do vključno 26.10.2022 do 24.00 ure in poteka v vseh poslovalnicah družbe Lidl Slovenija d.o.o .k.d.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

4.1       V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnih naslovih www.podravka.si ali www.lidl.si. Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

4.2       Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

1. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Lidl Slovenija kupi najmanj 1 (en) izdelek  Podravka in/ali Žito, blagovnih znamk Podravka, Žito, 1001 Cvet, Eva, Fant, Gorenjka, Vegeta in Zlato Polje, ter pošlje izpolnjen kupon in dokazilo o nakupu ali svoj recept priprave gurmanske pojedine z uporabo sestavin navedenih blagovnih znamk v zaprti pošiljki na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska 1, 1000 Ljubljana (Mojstri domače kuhinje). Kupon se dobi na prodajnih mestih in na spletni strani www.podravka.si.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen najmanj 1 izdelek zgoraj navedenih blagovnih znamk.

ali

2. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje sliko svoje domače jedi z uporabo sestavin navedenih blagovnih znamk s pripisom svojih podatkov: ime, priimek, naslov, telefonska številka vse v zaprti pošiljki, ki jo pošlje na naslov Podravka d.o.o., Moskovska 1, 1000 Ljubljana (Mojstri domače kuhinje).

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano sliko recepta, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) sliko. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti z enako sliko, ampak morajo biti podatki unikatni (unikatno ime, priimek, telefonska številka, slika). V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s sliko, lahko sodeluje zgolj enkrat. 

NAGRADNI SKLAD

5. člen

5.1 Sklad nagrad vsebuje:

®    1 x kuhinjski robot Kitchen Aid v vrednosti 1.000,00 €

®    20x bon Lidl za 100,00 €

®    25x paket izdelkov Podravka in Žito v skupni vrednosti 40,00 €

5.2 Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

ŽREBANJE NAGRAD

6. člen

6.1 Žrebanje glavne nagrade bo potekalo med vsemi veljavnimi pošiljkami z unikatnimi številkami poslanih računov in v primeru poslanega recepta med unikatnimi recepti, ki bodo pravočasno prispele na naslov Organizatorja.

7. člen

7.1 O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

7.2 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

DOBITNIKI NAGRAD

8. člen

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.podravka.si ter www.lidl.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno po pošti.

Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, kraj bivanja in fotografija ter prejete nagrade objavijo na omenjenih spletnih straneh. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.

Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo, zato morajo prejemniki nagrad pred izročitvijo nagrade Organizatorju posredovati tudi njihovo davčno številko.

PREVZEM NAGRAD

9. člen

9.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju. O odpošiljanju pošiljke bo organizator dobitnika obvestil.

9.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

9.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE

10. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

VARSTVO PODATKOV

11. člen

11.1 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska 1, 1000 Ljubljana. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

11.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

KONČNE DOLOČBE

12. člen

12.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletnih straneh www.podravka.si in www.lidl.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, dne, 14.9.2022

 

                                                                                                Organizator:

                                                                                                Podravka d.o.o. LJUBLJANA

 

 

Zaključek nagradne igre Mojstri domače kuhinje

Znani so izžrebani nagrajenci v nagradni igri Mojstri domače kuhinje.

 

Žreb je določil, da nagrade prejmejo:

 

1x kuhinjski robot Kitchen Aid (vrednost 1.000 €)

Ema Slovenske Konjice

 

20x bon Lidl v vrednosti 100 €

Nada Žirovnica

Andrej Preserje

Veronika Grosuplje

Maja Logatec

Nevenka Ljubljana

Leopoldina Korena

Teja Dol pri Ljubljani

Urška Boštanj

David Cerklje

Andrej Koper

Natalija Ormož

Ida Žirovnica

Gabrijela Koper

Nejc Izola

Dragan Žirovnica

Marija Šentjur

Erika Ribnica

Marko Novo mesto

Ksenija Ribnica

Terezija Naklo

 

25x paket izdelkov Podravka in Žito v vrednosti 40 €

Amra Lucija

Franc Tišina

Janko Mengeš

Katarina Kranj

Franci Polhov gradec

Nina Beltinci

Tomaž Sežana

Uroš Domžale

Luka Škofije

David Podgorci

Sonja Markovci

Tina Krško

Stanka Krško

Zofka Ivanjkovci

Mateja Ljubljana

Vekoslava Kranj

Demitrij Maribor

Srečko Celje

Betka Zagorje

Marjeta Maribor

Zdenka Šentjur

Kristian Maribor

Katja Trbovlje

Teja Domžale

Daša Koper

 

Nagrajenci bodo o prevzemu nagrad obveščeni po pošti.

Srečnim izžrebancem čestitamo in želimo še veliko gurmanskih užitkov z izdelki Podravka in Žito.