Pravilnik sodelovanja v nagradni igri »IZBIRA JE TVOJA, ENA ALI VSE«

Pravilnik sodelovanja v nagradni igri
»IZBIRA JE TVOJA, ENA ALI VSE«

ORGANIZATOR

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Izbira je tvoja, ena ali vse«, katere organizator je družba Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5539064000 ID za DDV: SI27079457 (v nadaljevanju Organizator oz. Podravka). Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.podravka.si.

NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov blagovnih znamk Lino Lada.

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja od 01.06.2024 do vključno 30.06.2024 do 24.00 ure.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI TER NAGRADE

4. člen

4.1 V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletni strani
www.podravka.si. Šteje se, da posameznik s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da so udeleženci seznanjeni in se strinjajo z vsemi pogoji in pravili nagradne igre ter soglašajo s posredovanjem osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.

Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter
starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri
organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem
Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

ČOKOLINO NAGRADE

1x bon v vrednosti 2.000 eur v Family hotel Amarin,
10 x majica Lino Lada s podpisom Luke Modriča,
20 x paket Lino Lada

4.2 Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina:

A) Z NAKUPOM IZDELKA

Posameznik v času trajanja nagradne igre kupi katero koli Lino Lado v vrednosti vsaj 5€ ter pošlje račun kot dokazilo o nakupu izdelkov skupaj s svojimi osebnimi podatki: ime, priimek, naslov, telefonska številka, v zaprti kuverti do vključno 30.06.2024 (velja datum poštnega žiga), na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (nagradna igra Lino Lada).

Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z
različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.

Iz računa mora biti razvidno, da je bila kupljena vsaj ena Lino Lada v vrednosti vsaj 5€.

B) BREZ NAKUPA

Posameznik objavi selfie s svojo najljubšo Lino Lado na socialnih omrežjih FB ali IG z oznako
@PodravkaSlovenija.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v
nagradni igri z 1 (eno) unikatno prijavo.

4.3. Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

Nepravilnih, pomanjkljivih, nepopolnih ter zapoznelih pošiljk organizator ne bo upošteval.

ŽREBANJE NAGRAD

5. člen

5.1 Žrebanje nagrad bo potekalo dne 15.7.2024 na sedežu organizatorja. Med vsemi veljavnimi
pošiljkami, ki bodo vključevale račun za nakup izdelkov Lino Lade ali ki bodo vsebovale sliko
pravočasno objavljeno na socialno omrežje skupaj z osebnimi podatki in ki bodo do 30.6.2024
pravočasno prispele na naslov Podravka d.o.o., Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana, bomo izžrebali
nagrajence.

6. člen

6.1 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

DOBITNIKI NAGRAD

7. člen

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.podravka.si najkasneje v 10
delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrade obveščeni telefonsko ali pisno po pošti. Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime in kraj bivanja ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.
Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo.

Za nagrade so nagrajenci pozvani k posredovanju svoje davčne številke za namen, ki je opredeljen v prejšnjem odstavku. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

PREVZEM NAGRAD

8. člen

8.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga je bil posredovan organizatorju.

8.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti
zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu
mladoletnika tudi prevzamejo.

8.3 Na prejetih nagradah ni mogoče uveljavljati reklamacij.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE IN ODGOVORNOST

9. člen
Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni
odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni
prekinitvi nagradne igre obveščeni preko spletne strani www.podravka.si.

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri
izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Organizator ne
prevzemata nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali
kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.
Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik ali aplikacija nedosegljiva, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem na strani organizatorja. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nimata vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije). Nagrada ni prenosljiva na tretje osebe. Pritožba na sodišču ni možna. Organizator ni odgovoren za točnost in popolnost posredovanih informacij. Udeleženec ni upravičen do nadomestila, odškodninskih ali kakršnih koli drugih zahtevkov nasproti organizatorju.

VARSTVO PODATKOV

10. člen

1.01 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov
(GDPR). Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Po koncu nagradne igre ali na podlagi preklica se Organizator zavezuje nepreklicno izbrisati vse pridobljene podatke o sodelujočih. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana, ki velja z učinkom za naprej. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

10.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.
Po zaključku nagradne igre in razglasitvi nagrajencev bodo osebni podatki sodelujočih izbrisani. Organizator hrani zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki deset (10) let od zapisa. Pri nedenarnih nagradah bodo podatki nagrajencev shranjeni za čas trajanja zakonsko določenih jamstvenih pravic v zvezi z odpravo pomanjkljivosti ali zamenjavo v primeru okvare, kjer je to ustrezno.

KONČNE DOLOČBE

11. člen

11.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravilnikom
sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletni strani www.podravka.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno
stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, dne, 01.06.2024
Organizator:
Podravka d.o.o. LJUBLJANA