Nerevidirani rezultati poslovanja skupine Podravka za leto 2017

Skupina Podravka je v lanskem letu ustvarila 4,1 milijarde kun prihodkov od prodaje

  • Korigirani prihodki od prodaje so ustvarili rast za 47 milijonov kun
  • Ustvarjen normaliziran neto dobiček v višini 165,6 milijona kun
  • Dobičkonosnost Skupine pod veliko obremenitvijo negativnih rezultatov trga Afrike, Kitajske in držav MENA

Nadzorni odbor Podravke d. d. je na današnji seji potrdil nerevidirane računovodske izkaze Skupine Podravka za leto 2017 ter hkrati izrazil soglasno priznanje in podporo upravi Podravke za način vodenja poslovanja v preteklem letu, ki so ga zaznamovali številni poslovni izzivi.

Prihodki od prodaje Skupine Podravka so v letu 2017 znašali 4.111,2 milijona kun. Na gibanje prihodkov od prodaje je v največji meri vplivala odsotnost dezinvestiranega programa Pijače leto prej, realizirana enkratna prodaja blagovnih rezerv Ministrstvu za gospodarstvo februarja 2016 in identificirane nekonsistentnosti v postopku evidentiranja prihodkov na ruskem trgu. Brez omenjenih vplivov bi prihodki Skupine Podravka ustvarili rast za 1, 2 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani. Poleg tega imajo pomemben vpliv motnje na trgih regije Adria zaradi izrednih in bistveno spremenjenih tržnih okoliščin, ki so povezane z najpomembnejšim kupcem.

Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje na tujih trgih, je treba še posebej poudariti rast navedenih prihodkov v regiji Vzhodne Evrope v višini 9, 4 odstotka.

Bruto dobiček Skupine Podravka je v navedenem obdobju znašal 1.484,1 milijona kun, ustvarjen neto dobiček 54, 4 milijona kun, normaliziran neto dobiček pa 165, 6 milijona kun. Na dobičkonosnost Skupine Podravka v primerjalnem obdobju so med drugim vplivale številne odločitve, ki so leta 2017 negativno vplivale na dobičkonosnost, vendar so nujen predpogoj za ustvarjanje trajnostne in donosne poslovne rasti. Uprava in nadzorni odbor sta ugotovila da poslovanje trgov Afrike, Kitajske in držav MENA ni trajnostno, saj od leta 2015 kontinuirano odstopajo od poslovnih načrtov, ki so bili takrat osnova za sprejetje poslovne odločitve o vlaganju v navedene trge. Finančni odhodki za te trge so od začetka leta 2015 znašali približno 150 milijonov kun, v zadnjih treh letih pa le nekaj več kot 20 milijonov kun prihodkov. Negativen vpliv na dobičkonosnost Skupine za leto 2017, ki temelji na negativnem rezultatu navedenih treh HUB-ov, znaša skupaj 51,6 milijona kun na ravni neto dobička.

Prihodki v programu Prehrana so znašali 3.243,7 milijona kun. Na nižjo raven prihodkov od prodaje v tem programu so poleg že omenjenih negativnih vplivov predhodno dezinvestiranega programa Pijače vplivale tudi motnje na trgih regije Adria zaradi izrednih in bistveno spremenjenih tržnih okoliščin, ki so povezane z najpomembnejšim kupcem. Poleg tega je negativen vpliv na prihodke od prodaje imelo tudi usklajevanje identificiranih nekonsistentnosti v postopku evidentiranja podatkov o prihodkih na ruskem trgu. V programu Farmacevtika je ustvarjenih 867, 5 milijona kun prihodkov, kar predstavlja rast v višini 6, 4 odstotka glede na enako obdobje lani. Na omenjeno rast je najbolj vplivalo povečanje prihodkov od prodaje lastnih blagovnih znamk v višini 6, 9 odstotka.