Okolje

Pri poslovanju smo se opredelili za ohranitev, varstvo in pospeševanje kakovosti okolja v katerem ustvarjamo nove gospodarske, okoljske in družbene vrednote za vse udeležence.

Z namenom nadaljnjega zmanjšanja vpliva na okolje in vzdrževanja ravni trajnostnega razvoja smo si zadali sledeče ključne cilje:

 • s strokovnim usposabljanjem ozavestiti odnos delavcev do okolja;
 • zmanjšati odvajanje in obremenitev odpadnih voda;
 • gospodariti z odpadom kot uporabno surovino in viri;
 • zaščititi se pred škodljivci;
 • pospešiti delo laboratorija in naprav za odpadne vode;
 • aktivno sodelovati v delu organizacije, ki se ukvarja z varstvom okolja.   

Na podlagi teh ciljev, vendar v okviru pooblastil in odgovornosti ekološke službe, je Podravka s predanim delom izvedla številne načrtovane dejavnosti, ki so prinesle pomembne gospodarske, okoljske ter družbene rezultate.  

Pri poslovanju smo se opredelili za ohranitev, varstvo in pospeševanje kakovosti okolja v katerem ustvarjamo nove gospodarske, okoljske in družbene vrednote za vse udeležence.

Politika varstva okolja

Varstvo okolja je ena od prioritet Podravke, izvaja pa se po načelih trajnostnega razvoja in bolj čiste proizvodnje.

Pomemben napredek glede zmanjšanja odvajanja in obremenitve odpadnih voda je realiziran z izboljšanjem delovanja naprav za čiščenje odpadnih voda, posebno na lokacijah Danica ter  Starčevićeva. Občutno izboljšanje dela laboratorija za odpadne vode je realizirano s kakovostnejšim analitičnim nadzorom vseh tokov odpadnih voda v Podravki. Z namenom učinkovitejšega gospodarjenja z odpadki, smo sprejeli dodatne ukrepe, s katerimi smo uresničili učinkovitejše gospodarjenje z odpadki, in sicer ekodvorišče, organizacija ločevanja in odvoza vseh vrst odpadkov, nadzor prijave obračuna embalažnih odpadkov, nadzor stanja ter gibanja nevarnih snovi in poročanje. Primerna zaščita pred škodljivci za vse organizacijske celote in poslovne procese v Podravki je ustvarjena z visoko kakovostjo proizvedenih izdelkov, Podravka pa je sodelovala pri delu številnih organizacij, ki zajemajo področje varstva okolja, in sicer HR PSOR, HGK, GIUPP, Eko-ozra.

Podravka je prepoznavno podjetje, ki proizvaja prehranske izdelke in zdravila standardne kakovosti, varnosti ter učinkovitosti. Proces razvoja izdelka temelji na izboljšanju industrijskih procesov, razvoju novih izdelkov in pospeševanju obstoječih, ki spremljajo najnovejše trende na področju prehrane ter zadovoljevanja zahtev, želj in potreb potrošnikov, vendar v skladu z najnovejšimi trendi v tehnologijah in surovinah. Z uporabo surovin z blagodejnim vplivom na človeški organizem in razvojem usmerjenim k funkcionalnim izdelkom, skrbimo za zdravje potrošnikov. S tesnim sodelovanjem z dobavitelji si prizadevamo prilagoditi in optimizirati surovine, da bi dobili kakovostne ter primerne gotove izdelke.    

Z optimizacijo proizvodnih procesov želimo razviti izdelke, ki posredno ali neposredno vplivajo na prihranek materiala, energije in vode, s čimer se zmanjša poraba virov v proizvodnji. V proizvodnji izdelkov se prav tako spoštuje:

 • dobra proizvodna praksa (GMP-a), ki vpliva na končni izdelek, z namenom zagotavljanja kakovosti zdravil in prehranskih izdelkov;
 • sistem HACCP;
 • norme ISO 9001:2000;
 • druge norme in predpisi, ki vplivajo na prehransko industrijo (IFS, BRC, NSF, Halal).
Varstvo okolja

Odpadki

Osnovna zahteva sodobnega sveta in trajnostnega razvoja  sodobnega gospodarstva je zmanjšanje količine odpadkov ter celovit sistem gospodarjenja z odpadki, namesto njegovega nenadzorovanega odlaganja v okolje.  

Gospodarjenje z odpadki se izvaja v skladu z veljavnimi zakonskimi določili, ločeno zbrani odpadki pa se predajo pooblaščenim zbiralcem odpada.  

Z namenom zmanjšanja količine odpadkov skrbimo za:

 • preprečevanje nastajanja odpadkov, 
 • organizacijo ločenega zbiranja različnih vrst nevarnih in nenevarnih odpadkov, 
 • primerno odstranjevanje gotovih izdelkov in surovin, ki iz različnih razlogov ne morejo na trg ali v nadaljnjo proizvodnjo, 
 • nadzor tokov nevarnih odpadkov in snovi, 
 • odstranitev odpadne embalaže, 
 • spremljanje tokov zbranih odpadkov, 
 • stalno izobraževanje vseh zaposlenih.

Z ločenim zbiranjem odpadkov zmanjšamo količino komunalnih odpadkov, varujemo okolje in človeško zdravje. 

Gospodarjenje z vodami v Podravki predstavlja integralni pristop k problemu vode, ki obsega pitne, tehnološke in odpadne vode.

Osnovna ideja je racionalna uporaba vode kot pomembnega vira. Ko gre za pitno vodo, velja stalni nadzor nad kakovostjo vode, kot tudi stalni nadzor nad porabo in uporabo vode. Zaradi tega je, kjer je to mogoče, zaživela ideja o recikliranju vode.

Kakovost odpadnih voda, ki se odvajajo v javni sistem, preverja zunanji pooblaščeni laboratorij, in sicer na vse kazalce, ki jih predpisuje vodopravno dovoljenje. Vrednost odvedene odpadne vode v javni sistem mora vedno izpolnjevati vse zahteve in standarde kakovosti odvedene vode, zato se nadzira ter spremlja kakovost odpadnih voda, ki je sestavni del skupne skrbi o varstvu okolja.  

Leta 1975 je bila zgrajena naprava za čiščenje odpadnih voda za tovarne v industrijski coni Danica, s čimer je Podravka dokazala, da že leta skrbi za varstvo vodnih tokov. 

Emisije iz stacionarnih virov se redno spremljajo, merijo in nadzorujejo, rezultati merjenja pa so v skladu z zakonskimi določili.

Za potrebe hlajenja blaga in objektov se uporablja oprema, ki uporablja z zakonom predpisana hladilna sredstva, ki se uvrščajo med snovi, ki škodujejo ozonskemu plašču. Z rednim vzdrževanjem naprav, kar opravijo pooblaščeni serviserji, so zadovoljeni vsi z zakonom predpisani pogoji.  

Podravka se je 1. 1. 2013 priključila III. obdobju EU ETS-a (evropski sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov) in izpolnjuje vse obveznosti, ki izhajajo iz direktive ES.

Obveznosti vključujejo stalni nadzor emisij CO2, verifikacijo in predajo enot ter nenehno iskanje rešitev za izboljšanje procesov in opreme z namenom zmanjšanja emisij. 

Podravka aktivno sodeluje pri varstvu okolja in kot redna članica znanih državnih organizacij ter združenj, in sicer Hrvaškega poslovnega sveta za trajnostni razvoj (HR PSOR), Skupnosti za varstvo okolja v gospodarstvu pri Hrvaški gospodarski zbornici (HGK), Gospodarsko-interesnega združenja proizvajalcev pijač (GIUPP), Eko-Ozre, Hrvaških voda in Hrvaškega zavoda za norme. 

Že več kot deset let aktivno sodeluje pri pripravi, izvajanju, evaluaciji in pospeševanju vseh dejavnosti Evropskega tedna gibanja v lokalni skupnosti. Na podlagi ustvarjenih rezultatov glede varstva okolja je Podravka prejela nekaj pomembnih priznanj mesta Koprivnice za sodelovanje pri projektu "Na delo brez avtomobila".

Podpiramo odgovorno uporabo biotehnologije v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. Zavedamo se, da je biotehnologija in uporaba gensko spremenjenih sestavin ter organizmov (GSO) za del potrošnikov še vedno nesprejemljiva.

Politika Podravke o uporabi gensko spremenjenih organizmov je sledeča: treba je vztrajati na visoki ravni varstva okolja in načelu previdnosti, v proizvodnji uporabljati dokazano zdravstveno neoporečno hrano, ki ustreza vsem veljavnim predpisom ter zahtevam potrošnikov. Podravka je tradicionalno naravnana k potrošnikom, saj prisluhne njihovim navadam, željam in zmožnostim, ki jih v ustvarjanju svojih izdelkov skuša upoštevati.  

Podravkini izdelki niso pridobljeni iz gensko spremenjenih virov in ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov ter iz njih proizvedenih surovin, kar potrjujemo z izjavami/certifikati naših dobaviteljev in občasnimi analitičnimi pregledi rizičnih surovin.