Pravilnik sodelovanja v nagradni igri

Pravilnik sodelovanja v nagradni igri »NAGRAJUJEMO DOBER OKUS«

Pravilnik sodelovanja v nagradni igri »NAGRAJUJEMO DOBER OKUS«


ORGANIZATOR

1. člen

Ta Pravilnik določa pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Nagrajujemo dober okus«, katere organizator je družba Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5539064000 ID za DDV: SI27079457 (v nadaljevanju Organizator oz. Podravka). Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.podravka.si.


NAMEN NAGRADNE IGRE

2. člen

Namen organiziranja nagradne igre je promocija izdelkov blagovnih znamk Podravka, Vegeta in Fant.


TRAJANJE NAGRADNE IGRE

3. člen

Nagradna igra traja od 15.3.2024 do vključno 15.4.2024 do 24.00 ure.


ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

4. člen

4.1 V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletni strani www.podravka.si. Zaposleni pri Organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner ali partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse druge pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem Organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika.

4.2 Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina:

1. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre kupi 2 izdelka Podravka (velja samo za Podravka juhe in Podravka jušne kocke), Vegeta ali Fant ter pošlje račun kot dokazilo o nakupu izdelkov v zaprti kuverti do vključno 15.4.2024 (velja datum poštnega žiga), na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (nagradna igra Podravka, Vegeta, Fant).

Nepravilnih, pomanjkljivih, nepopolnih ter zapoznelih pošiljk organizator ne bo upošteval.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.

Iz računa mora biti razvidno, da sta bila kupljena 2 izdelka Podravka*, Vegeta ali Fant (*velja za Podravka juhe in Podravka kocke).

2. način

Sodelovanje v žrebanju za Podravka nagrade (1x pečica Gorenje, 2x cvrtnik Gorenje, 5x set posode Gorenje in 10x darilni paket Podravka) je možno tudi brez nakupa. Posameznik napiše recept svoje najljubše jedi in recept pošlje v zaprti kuverti do vključno 15.4.2024 (velja datum poštnega žiga), na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana (nagradna igra Podravka, Vegeta, Fant).

4.3. Nagrad ni možno zamenjati za denar, druge nagrade ali storitve. Slike na promocijskem materialu so simbolične narave.

ŽREBANJE NAGRAD

5. člen

5.1 Žrebanje glavne nagrade bo potekalo dne 22.4.2024. Med vsemi veljavnimi pošiljkami, ki bodo vključevale račun za nakup izdelkov Podravka (velja samo za Podravka juhe in Podravka jušne kocke), Vegeta ali Fant ali ki bodo vsebovale recept in ki bodo do 15.4.2024 pravočasno prispele na naslov Podravka d.o.o., Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana, bomo izžrebali nagrajence.

6. člen

6.1 O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj naslednje podatke: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

6.2 Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.


DOBITNIKI NAGRAD

7. člen

Imena ter kraj bivanja dobitnikov bodo objavljeni na spletni strani www.podravka.si najkasneje v 10 delovnih dneh po žrebanju. Dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno po pošti. Dobitniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime in kraj bivanja ter prejete nagrade objavijo na omenjeni spletni strani. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov na internetni strani potrebno pridobiti
pisno soglasje zakonitih zastopnikov. Organizator bo v imenu in za račun nagrajencev obračunal in plačal akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo, zato morajo prejemniki nagrad pred izročitvijo nagrade Organizatorju posredovati tudi njihovo davčno številko.

 

PREVZEM NAGRAD

 

8. člen

8.1 Dobitniki nagrade, ki so izpolnili pogoje po tem Pravilniku, dobijo nagrade po pošti v 30 dneh od datuma žrebanja, na naslov, ki ga bo dobitnik posredoval organizatorju.

8.2 Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.

8.3 S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.


PREKINITEV NAGRADNE IGRE

9. člen

Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere Organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.


VARSTVO PODATKOV

10. člen

1.01 Organizator se obvezuje, da bo vse prejete osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko njihovih zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri. Po koncu nagradne igre ali na podlagi preklica se Organizator zavezuje nepreklicno izbrisati vse pridobljene podatke o sodelujočih. Sodelujoči v nagradni igri lahko pošlje pisni preklic soglasja za obdelavo podatkov na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana, ki velja z učinkom za naprej. Organizator je dolžan osebne podatke izbrisati iz svojih evidenc v roku 15 dni od prejema zahteve. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

10.2 Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko Organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu, skladno z veljavno zakonodajo.

 

KONČNE DOLOČBE

 

11. člen

11.1 Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravilnikom sodelovanja v nagradni igri ter z njim soglaša. Pravilnik prične veljati z dnem javne objave na spletni strani www.podravka.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb Pravilnika, če to zahtevajo vzroki tehnične ali izvedbene narave, vzroki na strani javnosti ter drugi vzroki (višja sila). Spremembe bodo komunicirane pisno.

Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.


Ljubljana, dne, 20.2.2024

Organizator:
Podravka d.o.o. LJUBLJANA