Rezultati poslovanja Skupine Podravka v obdobju od januarja do septembra 2016

Skupina Podravka je v lanskem letu ustvarila prihodke od prodaje v višini 4.185,5 milijona kun, kar predstavlja 15,4-odstotno povečanje

  • Rast neto dobička znaša 54,7 %, na ta rezultat ne vpliva enkratni konsolidacijski učinek Žita d. d. in odloženi prihodek od davka Belupa v 2015.
  • Denarni tok iz poslovanja je znašal 476,7 milijona kun in predstavlja povečanje v višini 202,5 milijona kun.
  • Kapitalske naložbe v nove tovarne in posodobitev proizvodnje so znašale pomembnih 594,2 milijona kun, kar je 2,2-krat večja rast v primerjavi s preteklim letom.
  • Rast prihodkov na tujih trgih – najvišja rast prihodkov je bila dosežena v regiji Rusija, SND (Skupnost neodvisnih držav) in Baltik – 35,8-odstotna.
  • Refinanciranje ob najnižji obrestni meri v regiji.

Glavna značilnost nerevidiranih rezultatov poslovanja Skupine Podravka za leto 2016, ki jo je na svoji seji ugotovila uprava Podravke d. d., je prihodek v vrednosti 4.185,5 milijona kun od prodaje, kar pomeni, da se je rast povečala za 15,4 % v primerjavi z letom poprej.

Na rast prihodka od prodaje je pozitivno vplivalo celo leto konsolidacije Skupine Žito, rast pa se je kljub negativnemu vplivu tečajnih razlik povečala v skupnem znesku 54,4 milijona kun.

Konsolidacija Skupine Žito, ki se je začela ob koncu leta 2015, in nadaljnje naložbe v nove trge so zaznamovale gibanje EBITDA v letu 2016, ki se je povečalo za 0,2 %.

Ustvarjen je bil neto dobiček v višini 182,4 milijona kun, kar predstavlja povečanje za 54,7 %, ko izvzamemo enkratni konsolidacijski učinek Žita d. d. in odloženi prihodek od davka Belupa v letu 2015.

Iz poslovanja je bil ustvarjen denarni tok v višini 476,7 milijona kun oziroma povečanje za dodatnih 202,5 milijona kun, kar je ob ugodnih kreditnih pogojih omogočilo nadaljevanje vlaganja v nove tovarne Belupa in razvoj novih poslovnih segmentov in trgov.

Kapitalske naložbe v nadaljnji razvoj poslovanja so v letu 2016 skupno znašale pomembnih 594,2 milijona kun, kar je za 2,2-krat večja rast glede na leto 2015.

Strateško poslovno področje Prehrana je zaradi pozitivnega vpliva celotnega leta konsolidacije Skupine Žito ustvarilo za 19,4 % višje prihodke kljub precejšnjim negativnim vplivom tečajnih razlik in negativnim trendom v gibanju ključnih podkategorij v regiji Adria.

Prihodki od prodaje drugega strateškega poslovnega področja Farmacevtika so znašali 815,2 milijona kun in so se povečali za 1,3 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Če ne bi bilo vpliva tečajnih razlik, bi se rast prihodka v segmentu Farmacevtika povečala za 3,4 %. Lastne blagovne znamke so dosegle 5,5-odstotno rast prihodkov, zlasti zaradi širitve poslovnega sodelovanja na ruskem trgu.

Na trgih Skupine Podravka je glavno gonilo rasti v obravnavanem obdobju regija Rusija, SND in Baltik, ki je dosegla za 35,8 % višje prihodke. V preteklem letu je rast prihodka od prodaje dosegla tudi regija Novi trgi (5,4 %).

»Lani je skupina Podravka prvič ustvarila prihodke od prodaje, ki presegajo 4 milijarde kun, k temu je pomembno prispevalo uspešno prvo leto integracije Žita d. d. Ob številnih drugih dejavnostih se bomo tega leta spominjali tudi po izplačilu dividend po 7,00 kun na delnico, kar se je zgodilo prvič po desetih letih. Izkazano je veliko zaupanje vlagateljev, ki se odraža v refinanciranju dolga z najnižjo ceno v regiji.

To je bilo leto Podravkinih velikih vstopanj v nove poslovne segmente, kot so Food Solution z novostmi v segmentih Prehrana in Farmacevtika. Uvedli smo številne novosti znanih prehrambnih blagovnih znamk in nova zdravila v kategorijah zdravil na recept in zdravil brez recepta Belupo. Začeli smo nove poslovne divizije Nutracevtika, ki uporablja sinergijski učinek dveh osnovnih segmentov, to sta hrana in zdravila. Na trg smo uvrstili prve izdelke nove enteralne hrane Nutrixa.

V letu 2016 smo nadaljevali internacionalizacijo poslovanja s pospeševanjem začetih dejavnosti, povezanih z vstopom Podravke na trge Bližnjega vzhoda, Afrike in Kitajske.

Belupo je pred končanjem 500 milijonov kun vrednega investicijskega cikla. Sredi letošnjega leta se bo začela proizvodnja v dveh novih tovarnah, ustvarila bo sto novih delovnih mest, kar bo pomembno vplivalo na rast bruto domačega proizvoda, povečalo izvoz in izboljšalo splošno dojemanje domače industrije.

Uprava Podravke je izdelala nov petletni načrt, v katerem jasno izraža željo po podvojitvi prihodka Podravke do leta 2021,« je poudaril predsednik uprave Podravke Zvonimir Mršić ob objavi nerevidiranih rezultatov poslovanja za leto 2016.

V letu 2016 je cena delnice Podravke s 13,0-odstotno rastjo sledila rasti domačih (hrvaških) delniških indeksov Crobex in Crobex10, ki so posamično zrastli za 18,1 % in 17,1 %.